Tonovani-autoskel.eu aktuality http://www.tonovani-autoskel.eu/ Aktuality Tonovani-autoskel.eu cs office@freshservices.cz office@freshservices.cz http://www.tonovani-autoskel.eu/rss/aktuality/ Stanovisko Ministerstva Dopravy http://www.tonovani-autoskel.eu/aktuality/stanovisko-ministerstva-dopravy-k-upravam-skel-vozidel/ <p> Vzhledem k tomu, že se objevuj&iacute; v provozu ve zv&yacute;&scaron;en&eacute; m&iacute;ře vozidla, kter&aacute; maj&iacute; provedeny nepř&iacute;pustn&eacute; &uacute;pravy zasklen&iacute; ztemněn&iacute;m předn&iacute;ch bočn&iacute;ch skel a čeln&iacute;ch skel, nebo jsou na těchto sklech použ&iacute;v&aacute;ny neschv&aacute;len&eacute; reklamn&iacute; a obdobn&eacute; n&aacute;lepky vyd&aacute;v&aacute; odbor schvalov&aacute;n&iacute; vozidel a předpisů Ministerstva dopravy (d&aacute;le jen &bdquo;ministerstvo&ldquo;) toto stanovisko:</p> <p> V&scaron;echny &uacute;pravy a opravy zasklen&iacute; vozidel, kter&eacute; maj&iacute; za n&aacute;sledek sn&iacute;žen&iacute; světeln&eacute; propustnosti zasklen&iacute;, je možn&eacute; prov&aacute;dět pouze za dodržen&iacute; podm&iacute;nek dan&yacute;ch předpisem EHK č. 43, resp. směrnic&iacute; 92/22/EHS a mus&iacute; podle nich b&yacute;t schv&aacute;leny. Podle těchto technick&yacute;ch předpisů nesm&iacute; b&yacute;t celkov&aacute; propustnost světla čeln&iacute;ho skla a předn&iacute;ch bočn&iacute;ch skel niž&scaron;&iacute; než 70 %.</p> <p> Dodržov&aacute;n&iacute; v&yacute;&scaron;e uveden&yacute;ch technick&yacute;ch požadavků je zaji&scaron;těno při schvalov&aacute;n&iacute; technick&eacute; způsobilosti &uacute;prav ministerstvem za pomoci pověřen&yacute;ch zku&scaron;eben a na mezin&aacute;rodn&iacute; &uacute;rovni homologac&iacute; skel podle předpisu EHK č. 43. Ztemněn&iacute; skel je provedeno buď v&yacute;robci vozidel již v prvov&yacute;robě, nebo pak v provozu dodatečnou &uacute;pravou (kromě čeln&iacute;ho skla, u kter&eacute;ho jsou jak&eacute;koliv dodatečn&eacute; &uacute;pravy nepř&iacute;pustn&eacute;).</p> <p> Tyto požadavky byly stanoveny s ohledem na bezpečnost provozu na pozemn&iacute;ch komunikac&iacute;ch. Jestliže v důsledku zatemněn&iacute; skel řidiči druh&yacute;ch vozidel a chodci nemohou rozpoznat řidiče a ztr&aacute;c&iacute; tak možnost reagovat na jeho chov&aacute;n&iacute;, je jasně poru&scaron;eno jedno ze z&aacute;kladn&iacute;ch pravidel bezpečn&eacute;ho provozu, tj. že řidič mus&iacute; co nejl&eacute;pe vidět a b&yacute;t viděn. Snižuje se i možnost rozpozn&aacute;vat a reagovat na dopravn&iacute; situaci za sn&iacute;žen&eacute; viditelnosti.</p> <p> Dodatečn&eacute; &uacute;pravy proveden&eacute; v souladu se schv&aacute;len&iacute;m ministerstva mus&iacute; pak b&yacute;t označeny na jednotliv&yacute;ch sklech n&aacute;lepkou, kde vedle informac&iacute;ch o v&yacute;robku je i schvalovac&iacute; značka&nbsp;<strong>ATEST 8SD xxxx</strong>.</p> <p> Protože v&scaron;ak bylo zji&scaron;těno zneužit&iacute; a nespr&aacute;vn&eacute; použit&iacute; schvalovac&iacute; značky, je vždy nutn&aacute; i kontrola technick&yacute;ch parametrů skutečn&eacute;ho proveden&iacute; &uacute;pravy zasklen&iacute;. Pro srovn&aacute;n&iacute; uv&aacute;d&iacute;me, že při ztemňov&aacute;n&iacute; v prvov&yacute;robě např. u vozidel tov&aacute;rn&iacute; značky &Scaron;KODA je využito maxim&aacute;ln&iacute; povolen&eacute; hranice, toto limitn&iacute; zatemněn&iacute; se bl&iacute;ž&iacute; při běžn&eacute;m pohledu sklu čir&eacute;mu. Naopak, ztemněn&iacute;, kdy řidič nen&iacute; ve vozidle vůbec vidět, odpov&iacute;d&aacute; propustnosti 15 až 20 % a je nad jakoukoliv pochybnost (tj. nen&iacute; nutno prov&aacute;dět optick&aacute; měřen&iacute;), že takov&eacute; zatemněn&iacute; neodpov&iacute;d&aacute; př&iacute;slu&scaron;n&yacute;m předpisům. Minim&aacute;ln&iacute; propustnost je stanovena jako celkov&aacute;. Z toho jednoznačně plyne, že je nepř&iacute;pustn&eacute; použ&iacute;t t&oacute;novac&iacute; f&oacute;lie i s vyhovuj&iacute;c&iacute; propustnost&iacute; na zasklen&iacute;, kde již bylo provedeno ztemněn&iacute; jinou technologi&iacute;.</p> <p> Z&aacute;kladn&iacute; z&aacute;vady vozidel ohrožuj&iacute;c&iacute; bezpečnost provozu na pozemn&iacute;ch komunikac&iacute;ch jsou uvedeny v ustanoven&iacute; &sect; 36 odst. 3 b) vyhl&aacute;&scaron;ky MDS č. 341/2002 Sb. o schvalov&aacute;n&iacute; technick&eacute; způsobilosti a technick&yacute;ch podm&iacute;nk&aacute;ch povozu vozidel na pozemn&iacute;ch komunikac&iacute;ch (d&aacute;le vyhl&aacute;&scaron;ka č 341/2002 Sb.), podle kter&eacute;ho je &bdquo;ztemněn&iacute; čeln&iacute;ho skla na propustnost zjevně niž&scaron;&iacute; než 75 % nebo ztemněn&iacute; předn&iacute;ho bočn&iacute;ho skla na propustnost zjevně niž&scaron;&iacute; než 70 %&ldquo; hodnoceno jako z&aacute;vada, kter&aacute; ohrožuje bezpečnost provozu na pozemn&iacute;ch komunikac&iacute;ch a vozidlo nesm&iacute; b&yacute;t , s v&yacute;jimkou nouzov&eacute;ho dojet&iacute; užito v provozu na pozemn&iacute;ch komunikac&iacute;ch. Policie ČR při silničn&iacute;ch kontrol&aacute;ch vozidel postupuje podle tohoto ustanoven&iacute;.</p> <p> Obdobně se postupuje podle vyhl&aacute;&scaron;ky MDS č. 302/2001 Sb. o technick&yacute;ch prohl&iacute;dk&aacute;ch a měřen&iacute; emis&iacute; vozidel, kdy při pravideln&eacute; technick&eacute; prohl&iacute;dce v STK mus&iacute; b&yacute;t nespr&aacute;vn&eacute; ztemněn&iacute; skel hodnoceno jako v&aacute;žn&aacute; z&aacute;vada - typ B, kter&aacute; mus&iacute; b&yacute;t ve stanoven&eacute; lhůtě odstraněna.</p> <p> D&aacute;le bylo zji&scaron;těno tak&eacute; použ&iacute;v&aacute;n&iacute; bezpečnostn&iacute;ch čir&yacute;ch f&oacute;li&iacute; na čeln&iacute;ch sklech. Tato &uacute;prava, jako i jak&aacute;koliv jin&aacute; dodatečn&aacute; &uacute;prava čeln&iacute;ho skla, je nepř&iacute;pustn&aacute;. Množ&iacute; se i použ&iacute;v&aacute;n&iacute; reklamn&iacute;ch a podobn&yacute;ch n&aacute;lepek na sklech; pokud tyto n&aacute;lepky nejsou schv&aacute;leny ministerstvem, je nepř&iacute;pustn&eacute; je použ&iacute;vat mimo př&iacute;pady uveden&eacute; v &sect; 34 odst. 3 vyhl&aacute;&scaron;ky č. 341/2002 Sb. Zrcadlov&eacute; f&oacute;lie nesm&iacute; b&yacute;t tak&eacute; použity na čeln&iacute;m a na předn&iacute;ch bočn&iacute;ch sklech vozidel. V ostatn&iacute;ch oknech mohou b&yacute;t použity pouze zrcadlov&eacute; f&oacute;lie schv&aacute;len&eacute;ho typu, kter&eacute; maj&iacute; v obou směrech č&aacute;stečnou propustnost a jejich odrazov&aacute; schopnost nen&iacute; zaměniteln&aacute; se světeln&yacute;mi zař&iacute;zen&iacute;mi vozidel &ndash; odrazkami nebo jin&yacute;mi znaky použ&iacute;van&yacute;mi ve vyhl&aacute;&scaron;ce MDS č. 30/2001.</p> <p> Podm&iacute;nky zde uveden&eacute; jsou obdobně aplikov&aacute;ny ostatn&iacute;mi st&aacute;ty a v př&iacute;padě jejich nedodržen&iacute; při cest&aacute;ch vozidel do zahranič&iacute; lze oček&aacute;vat uplatňov&aacute;n&iacute; sankc&iacute; m&iacute;stn&iacute;mi kontroln&iacute;mi org&aacute;ny.</p> <p> V r&aacute;mci nově zahajovan&yacute;ch spr&aacute;vn&iacute;ch ř&iacute;zen&iacute; ministerstvo dopravy zpř&iacute;sňuje podm&iacute;nky při schvalov&aacute;n&iacute; technick&eacute; způsobilosti pro organizace, kter&eacute; maj&iacute; schv&aacute;lenou technickou způsobilost pro prov&aacute;děn&iacute; &uacute;prav světeln&eacute; propustnosti zasklen&iacute; vozidel. Jde zejm&eacute;na o zpř&iacute;sněn&iacute; povinnost&iacute; označov&aacute;n&iacute; proveden&yacute;ch &uacute;prav. Držitel&eacute; Osvědčen&iacute; o schv&aacute;len&iacute; nebo jejich pověřen&aacute; mont&aacute;žn&iacute; pracovi&scaron;tě maj&iacute; povinnost upraven&eacute; zasklen&iacute; označit &scaron;t&iacute;tkem se schvalovac&iacute; značkou (ATEST 8 SD xxxx) s č&iacute;slem sv&eacute;ho schv&aacute;len&iacute;, způsob &uacute;pravy a minim&aacute;ln&iacute; celkovou propustnost&iacute;. D&aacute;le jsou povinni dodat majiteli vozidla dokument (Certifik&aacute;t, osvědčen&iacute; či typov&yacute; list) ve kter&eacute;m jsou uvedeny tyto &uacute;daje:</p> <p> Typ a v&yacute;robn&iacute; č&iacute;slo vozidla (VIN, č. karos&eacute;rie), č&iacute;slo schv&aacute;len&iacute; MD, způsob &uacute;pravy, minim&aacute;ln&iacute; celkovou propustnost, vyznačen&iacute; m&iacute;st proveden&yacute;ch &uacute;prav, datum proveden&iacute; &uacute;pravy skel a podpis opr&aacute;vněn&eacute; osoby s raz&iacute;tkem mont&aacute;žn&iacute;ho pracovi&scaron;tě.</p> 26.03.2016 26.03.2016T00:00:00+02:00 Osvědčení o instalaci homologované fólie http://www.tonovani-autoskel.eu/aktuality/osvedceni-o-instalaci-homologovane-suntek-folie/ <h2> Osvědčen&iacute; o odborn&eacute; instalaci s atestem</h2> <p> Instalace autof&oacute;lie je z&aacute;sah do konstrukčn&iacute; č&aacute;sti vozidel. <strong>Po instalaci autofolie nen&iacute; nutn&eacute; nav&scaron;t&iacute;vit STK</strong>&nbsp;pro zaji&scaron;těn&iacute; technick&eacute; způsobilosti provozu automobilu na pozemn&iacute;ch komunikac&iacute;ch, ale je nutn&eacute;, aby&nbsp;<strong>instalaci prov&aacute;děla odborně pro&scaron;kolen&aacute; firma</strong>, kter&aacute; zajist&iacute; i ve&scaron;ker&eacute; legislativn&iacute; podm&iacute;nky instalace. Proto se ke každ&eacute; instalaci vystavuje&nbsp;<strong>Osvědčen&iacute; o instalaci a každ&eacute; sklo je označeno homologačn&iacute;m &scaron;t&iacute;tkem s označen&iacute;m typu f&oacute;lie</strong>, procentem propustnosti viditeln&eacute;ho světla, č&iacute;slem atestu a v&yacute;robcem f&oacute;lie. F&oacute;lie <a href="http://www.tonovani-autoskel.eu/aktuality/suntek/" title="SunTek">SunTek</a>&nbsp;pro&scaron;ly zku&scaron;ebnou silničn&iacute;ch vozidel a vyhovuj&iacute; provozu na pozemn&iacute;ch komunikac&iacute;ch a jsou určeny k &uacute;pravě skel na předn&iacute; bočn&iacute; dveře, zadn&iacute; bočn&iacute; dveře, bočn&iacute; skla zavazadlov&eacute;ho prostoru a zadn&iacute; skla automobilů.</p> <h3> Osvědčen&iacute; o odborn&eacute; instalaci</h3> <p> <a href="/upload/image/osvedceni-o-instalaci-autofolie-SunTek.jpg" target="_blank"><img alt="Osvědčení o odborné instalaci SunTek fólie" src="/upload/image/osvedceni-o-instalaci-autofolie-SunTek.jpg" style="width: 100px; height: 142px;" title="Osvědčení o odborné instalaci SunTek fólie" /></a>&nbsp;<a href="/upload/image/osvedceni-o-instalaci-autofolie-SunTek-1.jpg" target="_blank"><img alt="Osvědčení o odborné instalaci SunTek fólie" src="/upload/image/osvedceni-o-instalaci-autofolie-SunTek-1.jpg" style="width: 100px; height: 138px;" title="Osvědčení o odborné instalaci SunTek fólie" /></a></p> <h3> Atest SunTek</h3> <p> <a href="/upload/image/atest-SunTek.jpg" target="_blank"><img alt="Atest SunTek" src="/upload/image/atest-SunTek.jpg" style="width: 200px; height: 56px;" title="Atest SunTek" /></a></p> <h3> Instalace f&oacute;lie na předn&iacute; bočn&iacute; okna</h3> <p> Na předn&iacute; bočn&iacute; dveře se v&scaron;ak nesm&iacute; instalovat okenn&iacute; f&oacute;lie, kter&aacute; sn&iacute;ž&iacute; propustnost viditeln&eacute;ho světla pod hranici 70 %. Na čeln&iacute; sklo se kromě zatemňovac&iacute;ch p&aacute;sů nesm&iacute; instalovat ž&aacute;dn&aacute; f&oacute;lie. Z řady homologovan&yacute;ch autof&oacute;li&iacute; toto omezen&iacute; splňuj f&oacute;lie GR 70 a STD70. Homologačn&iacute; &scaron;t&iacute;tky a průkazy Osvědčen&iacute; o instalaci můžete zakoupit v prodejně společnosti Ceiba s.r.o., kter&aacute; je v&yacute;hradn&iacute;m distributorem SunTek f&oacute;lie.</p> <h3> SunTek pro nov&eacute; pobočky Autofolie</h3> <p> Společnost Autofolie Praha s.r.o. V&aacute;m zajist&iacute; zasl&aacute;n&iacute; aktu&aacute;ln&iacute;ho cen&iacute;ku a vzorn&iacute;ku SunTek f&oacute;lie. Kontaktujte n&aacute;s na tel:&nbsp;<strong style="margin: 0px; padding: 0px;">+420 608 929 919</strong>, e-mail:&nbsp;<a href="mailto:info@autofolie-praha.cz" style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(18, 99, 191);">info@autofolie-praha.cz</a></p> 19.05.2015 19.05.2015T00:00:00+02:00 SunTek fólie na okna http://www.tonovani-autoskel.eu/aktuality/suntek/ <p> <strong>SunTek</strong>&nbsp;f&oacute;lie jsou ide&aacute;ln&iacute; volbou pro př&iacute;jemněj&scaron;&iacute; cestov&aacute;n&iacute; a zvy&scaron;ov&aacute;n&iacute; komfortu při pobytu v automobilu. Instalac&iacute; SunTek f&oacute;lie na vlastn&iacute;ch či firemn&iacute;ch vozech nejen že zabr&aacute;n&iacute;te pronik&aacute;n&iacute; slunečn&iacute; energie a UV z&aacute;řen&iacute; do vnitřn&iacute;ho prostoru automobilu, ale dod&aacute;te sv&eacute;mu vozu i nov&yacute; design a vylep&scaron;en&yacute; vzhled. Při slunečn&yacute;ch dnech f&oacute;lie oddaluj&iacute; přehř&iacute;v&aacute;n&iacute; interi&eacute;ru, č&iacute;mž zlep&scaron;uj&iacute; &uacute;činnost klimatizace a t&iacute;m pom&aacute;haj&iacute; l&eacute;pe a hlavně dř&iacute;ve vychladit interi&eacute;r vozu klimatizac&iacute; a zvy&scaron;uj&iacute; komfort Va&scaron;eho cestov&aacute;n&iacute;. <a href="http://www.autofolie-praha.cz/suntek-folie/" title="SunTek fólie">SunTek f&oacute;lie</a> tak&eacute; zabraňuj&iacute; př&iacute;m&eacute;mu přehř&iacute;v&aacute;n&iacute; lidsk&eacute;ho organismu a n&aacute;sledn&yacute;m zdravotn&iacute;m probl&eacute;mům. F&oacute;lie SunTek &uacute;činně chr&aacute;n&iacute; zař&iacute;zen&iacute; interi&eacute;ru vozidla před vyblednut&iacute;m. Někter&eacute; typy f&oacute;li&iacute; pak zamezuj&iacute; průhledu do zavazadlov&eacute;ho prostoru osobn&iacute;ch automobilů a dod&aacute;vek, č&iacute;mž mohou sn&iacute;žit riziko vykraden&iacute; vozu. V nab&iacute;dce jsou SunTek f&oacute;lie s různ&yacute;m stupněm ztmaven&iacute;, životnosti a propustnosti slunečn&iacute; energie.</p> <p> <img alt="SunTek" src="/upload/image/suntek-logo.jpg" style="width: 400px; height: 137px; border-width: 0px; border-style: solid;" title="SunTek" /></p> <h2> SunTek - Made in USA</h2> <p> V&yacute;robcem f&oacute;li&iacute; značky SunTek je americk&aacute; společnost Commonwealth laminov&aacute;n&iacute; &amp; Coating, Inc (CLC). V&scaron;echny f&oacute;lie SunTek se vyr&aacute;běj&iacute; v&yacute;hradně ve Spojen&yacute;ch&nbsp;st&aacute;tech v na&scaron;em prvotř&iacute;dn&iacute;m zař&iacute;zen&iacute; v Martinsville, Virginie.&nbsp;Na tomto m&iacute;stě,&nbsp;jsme investovali v &scaron;irok&eacute;m rozsahu v&yacute;roby a v&yacute;robn&iacute;ch&nbsp;zař&iacute;zen&iacute; včetně přesn&eacute;ho laminov&aacute;n&iacute; a lakovac&iacute;ch strojů a speci&aacute;ln&iacute; barv&iacute;c&iacute; linky na f&oacute;lie.&nbsp;N&aacute;&scaron; technick&yacute; t&yacute;m&nbsp;inžen&yacute;rů a chemiků vyvinul &scaron;irokou &scaron;k&aacute;lu inovativn&iacute;ch&nbsp;a propriet&aacute;rn&iacute;ch technologi&iacute;, kter&eacute; jsou k dispozici v&yacute;hradně pro <strong>SunTek</strong> z&aacute;kazn&iacute;ky.</p> <h3> SunTek okenn&iacute; f&oacute;lie</h3> <p> Společnost CLC je dobře zn&aacute;m&aacute; a uzn&aacute;van&aacute; pro&nbsp;v&yacute;robu profesion&aacute;ln&iacute; okenn&iacute;ch f&oacute;li&iacute;, průmyslov&yacute;ch n&aacute;těrů,&nbsp;lepidel a lamin&aacute;tů.&nbsp;<strong>SunTek</strong> okenn&iacute; f&oacute;lie byly instalov&aacute;ny&nbsp;po cel&eacute;m světě v různ&yacute;ch aplikac&iacute;ch ke sn&iacute;žen&iacute; n&aacute;kladů na energie,&nbsp;zv&yacute;&scaron;en&iacute; pohodl&iacute;, zaji&scaron;těn&iacute; soukrom&iacute; a zv&yacute;&scaron;en&iacute; bezpečnosti. Společnost CLC si vysloužila pozici jednoho z&nbsp;největ&scaron;&iacute;ch a nejmoderněj&scaron;&iacute;ch v&yacute;robců okenn&iacute;ch f&oacute;li&iacute; a autof&oacute;li&iacute;.</p> <h3> Zav&aacute;zala k dokonalosti</h3> <p> Společnost Ceiba s.r.o. je v&yacute;hradn&iacute;m distributorem okenn&iacute;ch f&oacute;li&iacute; a autof&oacute;li&iacute; značky SunTek a přeb&iacute;r&aacute; z&aacute;vazek poskytovat nejlep&scaron;&iacute; kvylitu v&yacute;robků spolu s&nbsp;nejvy&scaron;&scaron;&iacute;m stupněm z&aacute;kaznick&eacute;ho servisu pro SunTek z&aacute;kazn&iacute;ky. N&aacute;&scaron; t&yacute;m je vždy připraven V&aacute;m pomoci s&nbsp;v&yacute;běrem vhodn&eacute;ho produktu, s&nbsp;instalačn&iacute;mi metodami a s&nbsp;technick&yacute;mi ot&aacute;zkami.</p> <h3> SunTek pro nov&eacute; pobočky Autofolie</h3> <p> Společnost Autofolie Praha s.r.o. V&aacute;m zajist&iacute; zasl&aacute;n&iacute; aktu&aacute;ln&iacute;ho cen&iacute;ku a vzorn&iacute;ku SunTek f&oacute;lie. Kontaktujte n&aacute;s na tel: <strong>+420 608 929 919</strong>, e-mail: <a href="mailto:info@autofolie-praha.cz">info@autofolie-praha.cz</a></p> 18.05.2015 18.05.2015T00:00:00+02:00 Bojíte se vykradení auta? Máme pro Vás řešení http://www.tonovani-autoskel.eu/aktuality/bojite-se-vykradeni-auta-mame-pro-vas-reseni/ <p> &nbsp;</p> <p> Řadě z&nbsp;n&aacute;s se již jistě stalo, že jsme při&scaron;li k&nbsp;autu a už z&nbsp;d&aacute;lky jsme viděli rozbit&eacute; ok&eacute;nko. Ve vteřině n&aacute;m bylo jasn&eacute;, co se stalo. A pokud se to nestalo př&iacute;mo V&aacute;m, jistě se to stalo někomu z&nbsp;Va&scaron;ich kamar&aacute;dů nebo bl&iacute;zk&yacute;ch.</p> <p> Vykraden&iacute; auta rozbit&iacute;m skla je totiž pro zloděje t&iacute;m nejjednodu&scaron;&scaron;&iacute;m. Nemus&iacute; zn&aacute;t ž&aacute;dn&eacute; triky, jak vyp&aacute;čit z&aacute;mek nebo svou &scaron;ikovnost&iacute; auto pomoc&iacute; h&aacute;čku otevř&iacute;t. Dostat se do auta rozbit&iacute;m skla zvl&aacute;dne jednodu&scaron;e každ&yacute;, kdo se pro to rozhodne.</p> <p> Zloděj z&nbsp;auta ukradne r&aacute;dio, peněženku, mobil, notebook. V&nbsp;řadě př&iacute;padů se jedn&aacute; o věci t&eacute;měř nenahraditeln&eacute;, např. data z&nbsp;poč&iacute;tače. Je tedy nutn&eacute; auto co nejl&eacute;pe ochr&aacute;nit.</p> <p> &Scaron;pičkov&yacute;m ře&scaron;en&iacute;m pro sn&iacute;žen&iacute; rizika vykraden&iacute; auto rozbit&iacute;m skla jsou bezpečnostn&iacute; autof&oacute;lie. Po napaden&iacute; okna např&iacute;klad kamenem, kladivem nebo basebalovou p&aacute;lkou sklo sice praskne, ale udrž&iacute; sklo kompaktn&iacute; a zpomal&iacute; pachatele při pronik&aacute;n&iacute; do vozu. Bezpečnostn&iacute; f&oacute;lie pln&iacute; roli překvapuj&iacute;c&iacute;ho prvku. Pachatel udeř&iacute; předmětem do skla, sklo se nevysype a pachatel v&nbsp;překvapen&iacute; prch&aacute;. Pro zv&yacute;&scaron;en&iacute; &uacute;činku je vhodn&eacute; kombinovat f&oacute;lie s&nbsp;alarmem.</p> <p> Hlavn&iacute;m krit&eacute;riem pro v&yacute;běr f&oacute;lie je jej&iacute; pevnost a průzračnost. V&nbsp;dne&scaron;n&iacute; době se na trhu objevuje řada nekvalitn&iacute; f&oacute;li&iacute;. Jejich pevnost a průzračnost je velmi &scaron;patn&aacute;. Z&nbsp;tohoto důvodu doporučujeme vybrat si pro instalaci firmu, kter&aacute; se na instalace specializuje dlouhou dobu a použ&iacute;v&aacute; kvalitn&iacute; f&oacute;lie. Kvalitn&iacute; instalace autof&oacute;li&iacute; nen&iacute; jednoduch&aacute; a je nutn&eacute; vybrat profesion&aacute;ln&iacute; vy&scaron;kolenou firmu. Pouze vy&scaron;kolen&aacute; firma s&nbsp;pověřen&iacute;m od dovozce disponuje homologovan&yacute;mi f&oacute;lie.</p> <p> Homologovan&eacute; f&oacute;lie jsou nutn&eacute; pro př&iacute;padnou kontrolu hl&iacute;dkou policie, STK a při cest&aacute;ch do zahranič&iacute;, kde jsou f&oacute;lie velmi často kontrolov&aacute;ny. Firma, kter&aacute; nab&iacute;z&iacute; homologovan&eacute; f&oacute;lie V&aacute;m mus&iacute;: nalepit homologačn&iacute; &scaron;t&iacute;tek na každ&eacute; sklo opatřen&eacute; f&oacute;li&iacute;, vystavit typov&yacute; list s&nbsp;uveden&iacute;m rozsahu instalace a vystavit fakturu.</p> <p> Při neodborn&eacute; instalaci můžete přij&iacute;t o body, neprojde V&aacute;m auto STK nebo dostanete vysokou pokutu v&nbsp;zahranič&iacute;. Při použit&iacute; nekvalitn&iacute;ch f&oacute;li&iacute; se může st&aacute;t, že: f&oacute;lie začne velmi brzy ztr&aacute;cet barvu, f&oacute;lie se začne odlepovat, na f&oacute;lii budou nečistoty nebo bublinky, f&oacute;lie se velmi snadno po&scaron;kr&aacute;be. Z&nbsp;těchto důvodů je skutečně nutn&eacute; vybrat si firmu, kter&aacute; se věnuje f&oacute;li&iacute;m dlouhodobě.</p> 09.05.2015 09.05.2015T00:00:00+02:00 Zvýšíme pohodlí Vašeho vozu http://www.tonovani-autoskel.eu/aktuality/zvysime-pohodli-vaseho-vozu/ <p> Dne&scaron;n&iacute; doba klade na člověka st&aacute;le vět&scaron;&iacute; n&aacute;roky z&nbsp;pohledu cestov&aacute;n&iacute;. Oproti letům minul&yacute;m tr&aacute;v&iacute;me v&nbsp;autě nepoměrně v&iacute;ce času. Cestujeme, jak v&nbsp;r&aacute;mci zaměstn&aacute;n&iacute;, tak i v&nbsp;r&aacute;mci sv&eacute;ho voln&eacute;ho času. V&nbsp;autě netr&aacute;v&iacute;me v&iacute;ce času pouze z&nbsp;důvodů del&scaron;&iacute;ch vzd&aacute;lenost&iacute;, ale č&iacute;m d&aacute;l v&iacute;ce tak&eacute; d&iacute;ky dopravn&iacute;m z&aacute;cp&aacute;m, kter&eacute; jsou st&aacute;le četněj&scaron;&iacute;.</p> <p> Pr&aacute;vě proto je v&yacute;robci automobilů kladen vět&scaron;&iacute; a vět&scaron;&iacute; důraz na pohodl&iacute; při cestov&aacute;n&iacute;. My V&aacute;m můžeme pomoci komfort při cestov&aacute;n&iacute; je&scaron;tě zv&yacute;&scaron;it.</p> <p> Hork&eacute; letn&iacute; dny jsou obecně velmi nepř&iacute;jemně. Jsou o to nepř&iacute;jemněj&scaron;&iacute;, pokud tento čas tr&aacute;v&iacute;te ve vozidle. V&nbsp;tomto př&iacute;padě nen&iacute; &scaron;ance se vyhnout př&iacute;m&eacute;mu slunečn&iacute;mu svitu. I při použit&iacute; klimatizace jsou př&iacute;m&eacute; slunečn&iacute; paprsky nepř&iacute;jemn&eacute;. Nav&iacute;c, při použit&iacute; klimatizace je vysok&eacute; riziko respiračn&iacute;ch onemocněn&iacute; a to i v&nbsp;l&eacute;tě při tepl&eacute;m počas&iacute;.</p> <p> M&aacute;me pro V&aacute;s ře&scaron;en&iacute;. Při použit&iacute; protislunečn&iacute; <a href="http://www.autofolie-praha.cz" type="Fólie na auto">f&oacute;lie na auto</a> se zamez&iacute; př&iacute;m&eacute;mu prostupu slunečn&iacute;ch paprsků. T&iacute;m se přirozeně sn&iacute;ž&iacute; teplota ve voze a cestov&aacute;n&iacute; se stane pohodlněj&scaron;&iacute;m. Slunečn&iacute; svit V&aacute;s nav&iacute;c přestane oslňovat a zv&yacute;&scaron;&iacute; se tak Va&scaron;e bezpečnost při ř&iacute;zen&iacute;. Protislunečn&iacute; f&oacute;lie jsou vybaveny &uacute;činn&yacute;mi UV filtry, takže nedoch&aacute;z&iacute; k&nbsp;blednut&iacute; interi&eacute;ru vozu.</p> <p> Autof&oacute;lie jsou dod&aacute;v&aacute;ny v&nbsp;mnoha barevn&yacute;ch odst&iacute;nech a tmavostech, takže si vybere &uacute;plně každ&yacute;. Hlavn&iacute;m krit&eacute;riem pro v&yacute;běr f&oacute;lie je jej&iacute; životnost. V&nbsp;dne&scaron;n&iacute; době se na trhu objevuje řada nekvalitn&iacute; f&oacute;li&iacute;. Jejich životnost je velmi kr&aacute;tk&aacute;. Z&nbsp;tohoto důvodu doporučujeme vybrat si pro instalaci firmu, kter&aacute; se na instalaci autof&oacute;li&iacute; specializuje a použ&iacute;v&aacute; kvalitn&iacute; f&oacute;lie. Kvalitn&iacute; instalace autof&oacute;li&iacute; nen&iacute; jednoduch&aacute; a je nutn&eacute; vybrat profesion&aacute;ln&iacute; vy&scaron;kolenou firmu. Pouze vy&scaron;kolen&aacute; firma s&nbsp;pověřen&iacute;m od dovozce disponuje homologovan&yacute;mi f&oacute;lie.</p> <p> Homologovan&eacute; f&oacute;lie jsou nutn&eacute; pro př&iacute;padnou kontrolu hl&iacute;dkou policie, STK a při cest&aacute;ch do zahranič&iacute;, kde jsou <a href="http://www.autofolie-kladno.cz" type="Autofolie">autofolie</a> velmi často kontrolov&aacute;ny. Firma, kter&aacute; nab&iacute;z&iacute; homologovan&eacute; f&oacute;lie V&aacute;m mus&iacute;: nalepit homologačn&iacute; &scaron;t&iacute;tek na každ&eacute; sklo opatřen&eacute; f&oacute;li&iacute;, vystavit typov&yacute; list s&nbsp;uveden&iacute;m rozsahu instalace a vystavit fakturu.</p> <p> Při neodborn&eacute; instalaci můžete přij&iacute;t o body, neprojde V&aacute;m auto STK nebo dostanete vysokou pokutu v&nbsp;zahranič&iacute;. Při použit&iacute; nekvalitn&iacute;ch f&oacute;li&iacute; se může st&aacute;t, že: f&oacute;lie začne velmi brzy ztr&aacute;cet barvu, f&oacute;lie se začne odlepovat, na f&oacute;lii budou nečistoty nebo bublinky, f&oacute;lie se velmi snadno po&scaron;kr&aacute;be. Z&nbsp;těchto důvodů je skutečně nutn&eacute; vybrat si firmu, kter&aacute; se věnuje <a href="http://www.tonovani-autoskel.eu" type="Tónování autoskel">t&oacute;nov&aacute;n&iacute; autoskel</a> dlouhodobě.</p> 11.05.2015 11.05.2015T00:00:00+02:00 Česká asociace dodavatelů okenních fólií http://www.tonovani-autoskel.eu/aktuality/ceska-asociace-dodavatelu-okennich-folii/ <p> <img alt="Česká asociace dodavatelů okenních folií" src="/upload/image/logo-cadof.png" style="width: 220px; height: 84px; border-width: 0px; border-style: solid;" title="Česká asociace dodavatelů okenních folií" /></p> <h2> Vyhl&aacute;&scaron;ka a t&oacute;nov&aacute;n&iacute; předn&iacute;ch bočn&iacute;ch oken</h2> <p> Vzhledem ke vzrůstaj&iacute;c&iacute;mu počtu automobilů, kter&eacute; maj&iacute; na předn&iacute;ch bočn&iacute;ch oknem tmav&scaron;&iacute; f&oacute;lie, než povoluje vyhl&aacute;&scaron;ka, se policie ČR a stanice technick&eacute; kontroly během minul&eacute;ho roku vybavila optick&yacute;m měřidlem propustnosti skel. Vyhl&aacute;&scaron;ka je v platnosti již řadu let a jasně stanovuje maxim&aacute;ln&iacute; možnou propustnost světla skrze předn&iacute; bočn&iacute; okna 70 % a čeln&iacute; sklo 75%. Do leto&scaron;n&iacute;ho roku v&scaron;ak nebyl k dispozici př&iacute;stroj, kter&yacute; by byl schopen propustnost světla změřit. Proto se rozmohly neopr&aacute;vněn&eacute; instalace autof&oacute;li&iacute; na předn&iacute; bočn&iacute; okna. Tato skutečnost již řadu let tr&aacute;p&iacute; i distributory těchto f&oacute;li&iacute;, kteř&iacute; i přes ve&scaron;kerou snahu dodržet z&aacute;kon a plnit přesně podm&iacute;nky vyhl&aacute;&scaron;ky nemaj&iacute; dosah na koncov&eacute; instalačn&iacute; firmy. Každ&eacute; instalačn&iacute; středisko mus&iacute; proj&iacute;t ř&aacute;dn&yacute;m &scaron;kolen&iacute;m, kde se sezn&aacute;m&iacute; nejen se samotnou technologi&iacute; aplikace, ale hlavně dostane kompletn&iacute; legislativn&iacute; podm&iacute;nky, kter&eacute; mus&iacute; dodržovat. Bohužel je st&aacute;le spousta řidičů, kteř&iacute; požaduj&iacute; na předn&iacute; bočn&iacute; okna tmav&scaron;&iacute; f&oacute;lii, než je povoleno a t&iacute;m nahr&aacute;vaj&iacute; neofici&aacute;ln&iacute;m či nesolidn&iacute;m instalačn&iacute;m střediskům, kter&aacute; tuto aplikaci provedou i přesto, že jim to z&aacute;kon v&yacute;slovně zakazuje. Pokud jste majitelem vozidla a m&aacute;te z&aacute;jem o <a href="http://www.autofolie-kladno.cz/tonovani.html" title="Tónování autoskel">t&oacute;nov&aacute;n&iacute; autoskel</a> na V&aacute;&scaron; automobil, v tomto čl&aacute;nku naleznete několik doporučen&iacute; od renomovan&yacute;ch distributorů.</p> <h2> Odborně pro&scaron;kolen&aacute; střediska</h2> <p> Vyb&iacute;rejte ofici&aacute;ln&iacute; a odborně pro&scaron;kolen&aacute; střediska, kter&aacute; vlastn&iacute; platn&eacute; potvrzen&iacute; o jejich odbornosti a hlavně jsou z&aacute;rukou pro instalaci, kter&aacute; bude m&iacute;t v&scaron;echny legislativn&iacute; n&aacute;ležitosti. Instalace <a href="http://www.autofolie-praha.cz" title="Autofólie">autof&oacute;lie</a> je z&aacute;sah do konstrukčn&iacute; č&aacute;sti vozidla. Vět&scaron;ina z&aacute;sahů do konstrukčn&iacute; č&aacute;sti vozidla mus&iacute; proj&iacute;t schv&aacute;len&iacute;m STK. Po <a href="http://www.autofolie-praha.cz/tonovani-autoskel.html" title="Tónování autoskel">t&oacute;nov&aacute;n&iacute; autoskel</a> nen&iacute; nutn&eacute; nav&scaron;t&iacute;vit STK pro zaji&scaron;těn&iacute; technick&eacute; způsobilosti provozu automobilu na pozemn&iacute;ch komunikac&iacute;ch, ale je nutn&eacute;, aby instalaci prov&aacute;děla odborně pro&scaron;kolen&aacute; firma, kter&aacute; zajist&iacute; i ve&scaron;ker&eacute; legislativn&iacute; podm&iacute;nky instalace. Proto se ke každ&eacute; instalaci vystavuje Osvědčen&iacute; o instalaci a každ&eacute; sklo je označen&eacute; homologačn&iacute;m &scaron;t&iacute;tkem s označen&iacute;m typu f&oacute;lie, procentem propustnosti viditeln&eacute;ho světla, č&iacute;slem atestu a v&yacute;robcem f&oacute;lie. V&scaron;echny f&oacute;lie renomovan&yacute;ch značek mus&iacute; proj&iacute;t ve schvalovac&iacute;m procesu zku&scaron;ebnou silničn&iacute;ch vozidel a mus&iacute; vyhovovat provozu na pozemn&iacute;ch komunikac&iacute;ch. Jako potvrzen&iacute; o proveden&yacute;ch zkou&scaron;k&aacute;ch mus&iacute; každ&yacute; dovozce doložit Rozhodnut&iacute; o schv&aacute;len&iacute; technick&eacute; způsobilosti použit&eacute; f&oacute;lie. Každ&eacute; rozhodnut&iacute; m&aacute; svoje č&iacute;slo a stejn&eacute; č&iacute;slo mus&iacute; b&yacute;t uvedeno na homologačn&iacute;m &scaron;t&iacute;tku a na Osvědčen&iacute; o instalaci. F&oacute;lie jsou určeny k &uacute;pravě skel na předn&iacute; bočn&iacute; dveře, zadn&iacute; bočn&iacute; dveře, bočn&iacute; skla zavazadlov&eacute;ho prostoru a zadn&iacute; skla automobilů. Na předn&iacute; bočn&iacute; dveře se v&scaron;ak nesm&iacute; instalovat okenn&iacute; f&oacute;lie, kter&aacute; sn&iacute;ž&iacute; propustnost viditeln&eacute;ho světla pod hranici 70%. Pokud jsou předn&iacute; bočn&iacute; okna t&oacute;nov&aacute;na již z v&yacute;roby, nelze na ně instalovat ž&aacute;dnou f&oacute;lii, kter&aacute; snižuje prostup světla pod 70 %. Na čeln&iacute; sklo se kromě zatemňovac&iacute;ch p&aacute;sů nesm&iacute; instalovat ž&aacute;dn&aacute; f&oacute;lie. Proto nen&iacute; důvodu se ob&aacute;vat, že tmav&scaron;&iacute; f&oacute;lie na zadn&iacute;ch oknech V&aacute;s mohou dostat do probl&eacute;mů na STK či při kontrole polici&iacute;. Z&aacute;roveň je několik typů f&oacute;li&iacute;, kter&aacute; jsou vyr&aacute;běna odli&scaron;nou technologi&iacute; než tmav&eacute; f&oacute;lie a maj&iacute; propustnost světla 80 %. Tyto f&oacute;lie maj&iacute; i dostatečnou &uacute;činnost co se t&yacute;k&aacute; odrazivosti slunečn&iacute; energie a to až 43 %. Tyto f&oacute;lie lze použ&iacute;t na čir&aacute; předn&iacute; okna nebo i na cel&yacute; vůz. Vozidlo je pak velmi dobře ochr&aacute;něno před přehř&iacute;v&aacute;n&iacute;m, a přesto nevypad&aacute; jako &bdquo;mafi&aacute;nsk&eacute;&ldquo; čern&eacute; auto. V dne&scaron;n&iacute; době je st&aacute;le v&iacute;ce z&aacute;kazn&iacute;ků, kteř&iacute; chtěj&iacute; zv&yacute;&scaron;it komfort cestov&aacute;n&iacute; v automobilu a nechtěj&iacute; m&iacute;t tmav&aacute; okna. Za posledn&iacute; roky jejich č&iacute;m d&aacute;l t&iacute;m v&iacute;ce. Proto nen&iacute; důvod se instalace okenn&iacute;ch f&oacute;li&iacute; na automobily ob&aacute;vat. Jen je nutn&eacute; dobře vybrat instalačn&iacute; středisko.</p> <p> Odborně pro&scaron;kolen&aacute; firma m&aacute; doporučen&iacute; od ofici&aacute;ln&iacute;ho dovozce, kter&yacute; zastupuje v&yacute;robce f&oacute;li&iacute;. Toto zaručuje, že odborně pro&scaron;kolen&aacute; firma doporuč&iacute; vhodn&yacute; produkt pro realizaci s přihl&eacute;dnut&iacute;m k požadavkům z&aacute;kazn&iacute;ka. <a href="http://www.tonovani-autoskel.eu" title="Tónování autoskel">T&oacute;nov&aacute;n&iacute; autoskel</a> odborně pro&scaron;kolenou firmou zaručuje nejlep&scaron;&iacute; kvalitu pr&aacute;ce a z&aacute;ruku na použit&yacute; materi&aacute;l. Eliminuje se t&iacute;m pravděpodobnost neodborn&eacute; instalace, č&iacute;mž se snižuj&iacute; n&aacute;klady na přeinstalov&aacute;n&iacute;, &scaron;etř&iacute; se čas a dal&scaron;&iacute; n&aacute;klady spojen&eacute; s opakovanou instalac&iacute;. Instalačn&iacute; firma, kter&aacute; nem&aacute; opr&aacute;vněn&iacute;, nesm&iacute; vydat osvědčen&iacute;, a proto může m&iacute;t z&aacute;kazn&iacute;k n&aacute;sledně probl&eacute;my jak při běžn&yacute;ch kontrol&aacute;ch, tak na STK.</p> <p> V roce 2012 vznikla Česk&aacute; asociace dodavatelů okenn&iacute;ch f&oacute;li&iacute;, kter&aacute; si dala, jako jeden ze sv&yacute;ch &uacute;kolů, informovat běžnou veřejnost o legislativn&iacute;ch podm&iacute;nk&aacute;ch instalace autof&oacute;li&iacute;. Členov&eacute; asociace se dohodli na př&iacute;sn&eacute;m dodržov&aacute;n&iacute; pravidel, kter&aacute; stanovuje Ministerstvo dopravy.</p> <h3> Seznam členů ČADOF</h3> <p> <img alt="Seznam členů ČADOF" src="/upload/image/seznam-clenu-cadof.jpg" style="width: 800px; height: 117px; border-width: 0px; border-style: solid;" title="Seznam členů ČADOF" /></p> 01.05.2015 01.05.2015T00:00:00+02:00